Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


REGULAMIN

Jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego, do podania należy dołączyć regulamin znaku. Taki regulamin powinien w szczególności określać sposób używania znaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczania znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu. Regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego powinien dodatkowo określać szczegółowe kryteria oraz tryb uznawania przez uprawnioną organizację prawa przedsiębiorców do używania znaku.

Jeżeli wskazany regulamin został sporządzony w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język.

ZEZWOLENIA

W przypadku, gdy znak zawiera oznaczenia, określone w art. 1291 ust. 1 pkt 9-11 ustawy pwp, do podania należy dołączyć dokumenty stwierdzające uprawnienie do używania tychże oznaczeń w znaku towarowym.

A zatem, w przypadku gdy zgłoszone oznaczenie zawiera:

- symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część – konieczne jest aby zgłaszający przedstawił stosowne uprawnienia do używania ww. oznaczeń, w szczególności zezwolenie właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodę organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

- symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, zgłaszający zobowiązany jest wykazać, iż posiada zezwolenie właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

- urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia zgłaszający zobowiązany jest wykazać, iż jest uprawniony do jego używania;

Jeżeli wskazane zezwolenia zostały sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język.
  •