Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Przy sporządzaniu podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy zachęcamy do posługiwania się formularzami, które można pobrać na stronie Urzędu. Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby UPRP osobiście, faksem lub pocztą:

Wybierz i pobierz formularz tradycyjny - w zależności od zgłaszanego przedmiotu ochrony

Urząd Patentowy RP oferuje ponadto możliwość dokonania zgłoszenia online. Formularze zgłoszenia online dostępne są na stronie Urzędu:

Poprawne wypełnienie formularza i dokonanie prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego znacząco przyspiesza rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego.

Obligatoryjne elementy każdego podania to:

- wskazanie danych identyfikujących Zgłaszającego,
- określenie znaku towarowego,
- wykaz towarów, dla których oznaczania znak jest przeznaczony

Podanie musi zostać ponadto podpisane przez zgłaszającego/zgłaszających lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania zgłaszającego (w przypadku osób innych niż fizyczne), bądź też pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia.

Dane Zgłaszającego:

Zgłaszającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Wypełniając podanie zgłoszeniowe, Zgłaszający będący:

- osobą fizyczną – powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nazwę, pod którą ją prowadzi, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (firma osoby fizycznej)

- osobą prawną – powinien podać nazwę, pod którą występuje w obrocie gospodarczym, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (firma osoby prawnej) oraz nr REGON

W przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prawo ochronne może być udzielone tylko:

- na rzecz osoby prawnej w skład, której wchodzi ta jednostka, bądź

- na rzecz osoby fizycznej, bądź osób fizycznych prowadzących tę jednostkę na własny rachunek (art. 325 ust. 1 ustawy pwp)

W podaniu należy wskazać pełną i poprawną nazwę podmiotu, ubiegającego się o udzielenie prawa ochronnego, a podanie powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

Prawa przysługujące Skarbowi Państwa wykonuje w jego imieniu organ administracji rządowej lub państwowa jednostka organizacyjna, według właściwości w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym przedmiotem prawa (art. 325 ust. 2 ustawy pwp).

Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego, należy podać Skarb Państwa wraz z nazwą tego organu lub jednostki. Osoba podpisująca podanie za zgłaszającego, która nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, powinna wskazać zajmowane stanowisko służbowe.

Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu danych adresowych, poprzez wskazanie adresu zamieszkania albo siedziby Zgłaszającego (pkt 1 podania).

Ponadto, na wniosek strony, Urząd, za opłatą, przekazuje pisma na dodatkowo wskazane przez nią adresy (pkt 12 podania).

Jeżeli w sprawie występuje kilku zgłaszających i nie wyznaczyły one wspólnego pełnomocnika, należy wskazać jeden adres do korespondencji (pkt 11 podania). W przypadku niewskazania takiego adresu uważa się, że jest nim adres osoby wymienionej na pierwszym miejscu w zgłoszeniu (art. 241 ust. 1 ustawy pwp).

Uwaga: Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, mogą działać za pośrednictwem rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ważne: W przypadku, gdy uległy zmianie dane dotyczące zgłaszającego, wskazane w podaniu o udzielenie prawa ochronnego, należy pamiętać o ich aktualizacji. Zaniedbanie w tym względzie prowadzi do wydania decyzji obarczonej wadą prawną (błędne określenie strony postępowania i uprawnionego do znaku), czy też uniemożliwia doręczenie Zgłaszającemu kierowanej do niego korespondencji.

Pamiętaj: Niezwłocznie poinformuj Urząd o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego, jak również o wszelkich zmianach, jakie zaszły w firmie zgłaszającego – zmianie nazwy, przekształceniu, zmianie formy prawnej.

Podanie musi być podpisane.

Podanie składane w formie papierowej, powinno zostać odręcznie podpisane przez osobę, która zgłasza znak towarowy (os.fizyczna), lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który dokonuje zgłoszenia (os.prawna). W przypadku, gdy zgłaszający działa przez pełnomocnika, podanie powinno zostać podpisane przez tego pełnomocnika.

Podanie składane w formie elektronicznej powinno być podpisane przez uprawnione osoby bezpiecznym podpisem elektronicznym, ważnym w dniu składania podpisu. Podpis jest weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).

W zgłoszeniach i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej za podpis, równoważny z podpisem własnoręcznym, uważa się również podpis elektroniczny spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej.