Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego na celu uzyskanie ochrony jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat.

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związane ze zgłoszeniem wynalazków i wzorów użytkowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623).

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku.

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
IOpłaty jednorazowe
 
1Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%. 550,00
 - za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00
2Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%. 500,00
 - za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00
3Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym 60,00
4Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
5Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek 100,00
6Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego 550,00
7Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
 
 - w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty) 50,00
 - w związku z wydaną decyzją 100,00
8
Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa): 
 - do 20 stron 60,00
 - powyżej 20 stron
 125,00
9Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa): 
 - do 20 stron 60,00
 - powyżej 20 stron 125,00
10Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 300,00
11Od wniesionego sprzeciwu
1000,00
12Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym
1000,00