Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Warunkiem wszczęcia przed Urzędem Patentowym RP postępowania mającego na celu uzyskanie przez zgłaszającego prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest uiszczenie opłaty zgodnej z przewidzianą przepisami tabelą opłat.

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623).

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku.

 

Lp.  Wyszczególnienie  Wysokość opłaty w zł
I Opłaty jednorazowe  
1 Za zgłoszenie wzoru przemysłowego  300,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo  100,00
2 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
3 Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji

70,00

4 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:  
- w związku z wydanym postanowieniem  50,00
- w związku z wydaną decyzją  100,00
Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa:  
- do 10 stron

30,00

- powyżej 10 stron

60,00

6 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 300,00
7 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00

8

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

1000,00


  •