Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


 

P.O. prezesA

Edyta Demby-Siwek

 
       
 

ZASTĘPCA PREZESA

wakat

ZASTĘPCA PREZESA

wakat

DYREKTOR GENERALNY

Magdalena Maciejewska

Gabinet Prezesa

Ewa Nizińska-Matysiak

Departament Zgłoszeń

Aneta Stuleblak

DEPARTAMENT INFORMATYKI

Justyn Łojko

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO

Joanna Pater

Departament Orzecznictwa

Sylwia Wit vel Wilk

Departament Badań Patentowych

Piotr Czaplicki

departament zbiorów literatury patentowej

Maria Fuzowska-Wójcik

BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE

Elżbieta Korlak

Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności

Ryszard Kondratiuk

Departament Znaków Towarowych

Edyta Demby-Siwek

DEPARTAMENT WYDAWNICTW

Iwona Grodnicka-Lech

BIURO ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZE

Roman Żychowicz

WYDZIAŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Borkowski

DEPARTAMENT REJESTRÓW

Łukasz Kwaśniewski

 

CENTRUM INFORMACJI O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Maria Sznuk-Olewczyńska

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bogusław Binkiewicz

  Edyta Demby-Siwek  p.o. Prezesa

Sekretariat – tel.: (+48 22) 579 01 40,
faks: (+48 22) 579 03 76

  wakat  ZASTĘPCA PREZESA

Sekretariat – tel. (+48 22) 579 01 64,
faks: (+48 22) 579 03 76

  wakat  ZASTĘPCA PREZESA

Sekretariat – tel. (+48 22) 579 01 64,
faks: (+48 22) 579 03 76

  Magdalena Maciejewska  DYREKTOR GENERALNY

Sekretariat – tel. (+48 22) 579 02 05,
faks: (+48 22) 579 03 73

  Gabinet Prezesa
Dyrektor: Ewa Nizińska-Matysiak
tel. (+48 22) 579 01 29,
faks: (+48 22) 579 04 37
Rzecznik prasowy: Adam Taukert tel. (+48 22) 579 00 50,
faks: (+48 22) 579 04 37
Obsługuje Prezesa i jego zastępców w zakresie kontaktów z organami administracji rządowej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi. Przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych. Rozpatruje skargi i zażalenia obywateli. Uczestniczy w pracach organów międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną własności przemysłowej, których Polska jest członkiem. Utrzymuje kontakty z mediami i społeczeństwem.
  Dyrektor: Aneta Stuleblak tel. (+48 22) 579 02 13,
faks: (+48 22) 579 03 63
Departament zajmuje się kompletowaniem akt wszystkich rodzajów zgłoszeń, zakładaniem bazy komputerowej dla tych zgłoszeń i sprawdzaniem pod względem formalnym dokumentacji zgłoszeniowej.
  Dyrektor: Justyn Łojko
tel. (+48 22) 579 01 62,
faks: (+48 22) 579 00 01
Departament Informatyki odpowiada za projektowanie, sprawne funkcjonowanie oraz rozwój systemu informatycznego Urzędu.
  
Dyrektor: Joanna Pater

tel. (+48 22) 579 00 26,
faks: (+48 22) 579 03 73
Biuro realizuje zadania należące do kompetencji Dyrektora Generalnego w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu, realizacji polityki personalnej oraz dokonywania czynności z zakresu prawa pracy na podstawie szczegółowych upoważnień.
  Dyrektor: Sylwia Wit vel Wilk tel. (+48 22) 579 01 50,
faks: (+48 22) 579 04 39
Zajmuje się rozstrzyganiem w trybie postępowania spornego spraw wskazanych w przepisach Prawa własności przemysłowej oraz tworzeniem linii orzeczniczej Urzędu w tym zakresie.
Patrz dalej: Postępowanie sporne - Kontakt
  Dyrektor: Piotr Czaplicki tel. (+48 22) 579 02 48,
faks: (+48 22) 579 02 33
Departament Badań Patentowych orzeka w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki oraz praw ochronnych na wzory użytkowe.
  Dyrektor: Maria Fuzowska-Wójcik
tel. (+48 22) 579 01 20 Departament zapewnia dostęp do informacji patentowej gromadzonej na różnych nośnikach oraz promuje ochronę własności przemysłowej.
  Dyrektor: Elżbieta Korlak tel. (+48 22) 579 00 23, 579 01 22
faks: (+48 22) 579 03 30
Biuro realizuje zadania należące do kompetencji Dyrektora Generalnego w zakresie finansów Urzędu oraz zapewnienia właściwej ewidencji wydatków i dochodów.
  Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych: Marek Borkowski tel. (+48 22) 579 00 25,
faks: (+48 22) 579 00 01
Wydział realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo własności przemysłowej w zakresie postępowania z wynalazkami i wzorami użytkowymi tajnymi.
  Dyrektor: Edyta Demby-Siwek tel. (+48 22) 579 02 76,
faks: (+48 22) 579 04 23
Departament Znaków Towarowych orzeka w sprawach udzielania praw ochronnych na znaki towarowe oraz w sprawach rejestracji oznaczeń geograficznych i wzorów przemysłowych.
  Dyrektor: Iwona Grodnicka-Lech tel. (+48 22) 579 01 81,
faks: (+48 22) 579 04 55
Departament odpowiada za przygotowanie i publikację oficjalnych wydawnictw Urzędu, opisów patentowych, opisów ochronnych wzorów użytkowych i przemysłowych oraz innych publikacji upowszechniających wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej, a także za obsługę poligraficzno-kserograficzną Urzędu.
  Dyrektor: Roman Żychowicz tel. (+48 22) 579 01 60,
faks: (+48 22) 579 05 41
Biuro zapewnia właściwe funkcjonowanie Urzędu w sprawach administracyjnych, gospodarczych, remontowych oraz inwestycyjnych.
  Dyrektor: Łukasz Kwaśniewski tel. (+48 22) 579 01 23,
faks: (+48 22) 579 00 65
Departament zajmuje się prowadzeniem ksiąg rejestrowych w zakresie wszystkich przedmiotów własności przemysłowej, prowadzeniem postępowania rejestrowego związanego z utrzymywaniem ochrony praw wyłącznych oraz wydawaniem dokumentów dotyczących wszystkich przedmiotów ochrony.
  Audytor wewnętrzny: Bogusław Binkiewicz tel. (+48 22) 579 00 16,
faks: (+48 22) 579 00 65
Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego przeprowadza niezależny i obiektywny audyt wewnętrzny, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i standardami audytu wewnętrznego określonymi przez Ministra Finansów, obejmujący działania w zakresie systematycznej oceny kontroli zarządczej oraz czynności doradcze wspierające Prezesa Urzędu w realizacji celów i zadań.
  Dyrektor: Ryszard Kondratiuk tel. (+48 22) 579 00 55,
faks: (+48 22) 579 06 26
Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności zajmuje się działalnością promocyjną Urzędu oraz realizuje lub współpracuje przy realizacji przedsięwzięć na rzecz wspierania innowacyjności.
  Dyrektor: Maria Sznuk-Olewczyńska tel. (+48 22) 579 05 55 Centrum zajmuje się udzielaniem informacji o ochronie własności przemysłowej i prowadzonych postępowaniach w zakresie działania Urzędu.

  •