Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej2006

26 maja

Przyjęcie przez Urząd Patentowy RP pierwszego elektronicznego zgłoszenia w ramach procedury międzynarodowej PCT.

11-15 września

Jubileuszowe XXV seminarium dla rzeczników patentowych szkół wyższych w Cedzynie k. Kielc zorganizowane we współpracy z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską, Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach oraz Biurem TAIEX.

15 września

II Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie pt. „Wymiana doświadczeń i praktyki w zakresie polityki dotyczącej własności przemysłowej” zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską oraz Europejskim Urzędem Patentowym.

16-17 listopada

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Własność przemysłowa w biotechnologii” w Warszawie, zorganizowana przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Duńskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych w ramach unijnego programu Transition Facility „Wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej”.

18 grudnia

Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród w IV edycji dorocznych konkursów Urzędu Patentowego RP na najlepszy plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej.2007

luty-wrzesień

Warsztaty szkoleniowe w ramach europejskiego programu Transition Facility „Wzmacnianie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej”, które odbyły się w 9 województwach: wielkopolskim, lubuskim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim.

2 luty

Konferencja „W stronę gospodarki innowacyjnej” zorganizowana przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

26 kwietnia

Konferencja Naukowa – „Wzornictwo Przemysłowe Marką Narodową” z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej zorganizowana w Warszawie wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego oraz Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemysłowych.

25 maja

Konferencja „Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach” zorganizowana w Senacie RP wspólnie z Europejską Akademią Patentową prowadzoną przez Europejski Urząd Patentowy.

29 czerwca

Uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

6-7 września

III Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu” zorganizowane wspólnie z Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim pod patronatem Członka Komisji Europejskiej prof. Danuty Hübner.

17-21 września

XXVI Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie k. Kielc zorganizowane przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.

1 listopada

Wejście w życie nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej.

14-30 listopada

Przekrojowa wystawa polskiego wzornictwa przemysłowego zorganizowana w Genewie z inicjatywy Urzędu Patentowego RP przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki oraz Fundacji Pro.Design.PL. Wystawa odbyła się w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze ONZ.

20 listopada

EPO DAY – konferencja nt. „Jak uzyskać patent europejski” z okazji 30. rocznicy utworzenia Europejskiego Urzędu Patentowego zorganizowana w Warszawie we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Warszawską, Przedsiębiorstwem Rzeczników Patentowych PATPOL oraz Kancelarią Rzeczników Patentowych POLSERVICE.

7 grudnia

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów jubileuszowej V edycji konkursów na plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej zorganizowanych przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademiami Sztuk Pięknych w Gdańsku, Katowicach i Warszawie, Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Związkiem Banków Polskich, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Przedsiębiorstwem Rzeczników Patentowych PATPOL, Kancelarią Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, oraz AVIO POLSKA.2008

14 marca

I Konferencja „Ochrona własności intelektualnej warunkiem sukcesu kobiet w nauce i biznesie” zorganizowana w Warszawie wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

25 kwietnia

Konferencja „Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu” zorganizowana w Warszawie z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej wspólnie ze Światową Organizacją Własności I Intelektualnej, Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS, Koalicją Antypiracką zrzeszającą organizacje działające na rzecz ochrony praw twórców, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

25-27 maja

Konferencja prezesów urzędów patentowych państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w Gdańsku.

28-30 maja

Międzynarodowa konferencja użytkowników i producentów informacji patentowej PATLIB 2008 w Warszawie, zorganizowana przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym i Politechniką Warszawską, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4-5 września

IV Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie ”Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce – Wycena patentu i ocena ryzyka związanego z wdrożeniem” zorganizowane wspólnie z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Patentowym, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Marszałkiem Województwa Małopolskiego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Komisarza Unii Europejskiej prof. Danuty Hübner.

15-19 września

XXVII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie k. Kielc zorganizowane przez Urząd Patentowy RP wspólnie z Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskim Urzędem Patentowym, Politechniką Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.

3 października

Obchody 90. rocznicy ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Międzynarodowa konferencja naukowa „Polski i europejski system ochrony własności przemysłowej” zorganizowana w Muzeum Techniki pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka oraz uroczysty koncert jubileuszowy w Teatrze Wielkim. Współorganizatorzy obchodów: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Agencja Rozwoju Przemysłu, PKN Orlen S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowa Izba Gospodarcza, Firma Cukiernicza „Solidarność” Sp. z o.o., Adamed Sp. z o.o., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Przedsiębiorstwo Rzeczników Patentowych Patpol Sp. z o.o., Muzeum Techniki w Warszawie, Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Naczelna Organizacja Techniczna, Wolters Kluwer Polska, Marbet Sp. z o.o., P.P.U.H. Marbet Wil Sp. z o.o., Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski Sp. z o.o. Związek Banków Polskich, Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. Przegląd Techniczny.Patronat medialny: Rzeczpospolita, TVP-INFO.

12-14 listopada

Międzynarodowa konferencja poświęcona wykorzystaniu platformy edukacyjnej IP Panorama dla zwiększania potencjału małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania własnością intelektualną, współorganizowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Koreańskie Stowarzyszenie Wspierania Wynalazczości.

14 listopada

Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów VI edycji konkursów na plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej zorganizowanych przez Urząd Patentowy we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Katowicach i Warszawie. Otwarcie w Muzeum Plakatu w Wilanowie wystawy plakatów nagrodzonych w dotychczasowych edycjach konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy RP.